Polityka prywatności i polityka plików cookies

Ochrona prywatności Czytelników ma dla nas wielkie znaczenie. W związku z tym publikujemy niniejszą Politykę Prywatności, dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Czytelników serwisu WYSZCZEKANE.PL, a także przysługujące im prawa.

DEFINICJE

 • Administrator – Aveliore Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-543), ul. Barkocińska 6/8, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000890124, numer NIP: 5242915852, numer REGON: 387992438, kapitał zakładowy w wysokości 25.600,00 zł opłacony w całości.
 • Czytelnik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z udostępnianych przez niego fukcjonalności.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym numer IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
 • Partnerzy – podmioty, z którymi Administrator współpracuje, w tym reklamodawcy, pośrednicy, podmioty działające na rynku e-commerce, podmioty badające ruch internetowy.
 • Polityka prywatności – niniejsza Polityka Prywatności.
 • Profilowanie – przetwarzanie Danych osobowych w sposób zautomatyzowany, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Serwis – wydawany i prowadzony przez Administratora serwis internetowy dostępny pod adresem https://wyszczekane.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych osobowych Czytelników jest:

Aveliore Sp. z o.o.
Adres: ul. Barkocińska 6/8, 03-543 Warszawa
NIP: 524-291-58-52
KRS: 0000890124

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator gromadzi Dane osobowe Czytelników jedynie w zakresie adekwatnym, niezbędnym i koniecznym do poprawnego świadczenia poszczególnych usług dostępnych w Serwisie. Wszelkie gromadzone Dane osobowe są gromadzone jedynie dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów, są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

Administrator gromadzi również adresy IP i inne identyfikatory za pośrednictwem plików cookies lub podobnych technologii.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich Danych osobowych Czytelników. Są one gromadzone z należytą starannością i chronione przy pomocy środków organizacyjnych i technicznych przed możliwością uzyskania dostępu do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Administrator, w myśl RODO, nie przetwarza szczególnych kategorii Danych osobowych.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe Czytelników przetwarzane są przez Administratora w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • umożliwienia obsługi zapytań, w tym w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego poprzez formularz kontaktowy – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • prowadzenia pomiarów statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • wykrywania nadużyć – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celach marketingowych, w tym na profilowanie na podstawie dobrowolnej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)


Aktywność Czytelnika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych (oprogramowaniu komputerowym służącym do tworzenia i przechowywania chronologicznego informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zgromadzone w ten sposób Dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celach związanych z zapewnieniem poprawnego świadczenia usług, a także w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewniania bezpieczeństwa systemu informatycznego i zarządzania nim oraz w celach analitycznych i statystycznych.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Dane osobowe Czytelników przez czas uzależniony od podstawy prawnej, która stanowi przesłankę do przetwarzania tych Danych, a także od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

 • Dane Osobowe wymagające zgody Czytelnika są przetwarzane przez czas nieokreślony, aż do momentu wycofania zgody przez Czytelnika.
 • Dane Osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora są przetwarzane przez czas nieokreślony, aż do ustania uzasadnionego interesu Administratora lub sprzeciwu Czytelnika, którego dane te dotyczą, jeśli sprzeciw taki przysługuje zgodnie z obowiązującym prawem. Czas przetwarzania Danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie, jedynie w zakresie, w jakim będą tego wymagać przepisy obowiązującego prawa.

Po upływie czasu przetwarzania Danych osobowych, Dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane, tj. przekształcane w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych Danych do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

PRAWA CZYTELNIKÓW

Czytelnikom przysługują następujące prawa:

 • prawo do wglądu do swoich Danych i otrzymania ich kopii
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do poprawienia swoich danych
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

We wszystkich sprawach związanych z realizacją wyżej wymienionych praw, Administrator zaleca Czytelnikom kontakt za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [email protected]

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH CZYTELNIKÓW INNYM PODMIOTOM

Administrator może przekazywać dane osobowe Czytelników innym podmiotom (Partnerom), z którymi współpracuje w celu umożliwienia prawidłowego świadczenia usług przez Serwis. Każdy podmiot, któremu Administrator przekazuje Dane osobowe Czytelników, otrzymuje jedynie tyle danych, ile jest niezbędne do prawidłowego realizowania usług świadczonych przez ów podmiot.

W szczególności Dane osobowe Czytelników są ujawniane dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, bankom, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, agencjom marketingowym oraz podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Administratorem.

Wszelkie podmioty, z którymi współpracuje Administrator, stosują aktualne i dostosowane do wymogów RODO polityki przetwarzania Danych osobowych.

Do podmiotów, którym Administrator może udostępniać Dane osobowe, należą:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia –w celu zapewnienia usług reklamowych AdSense oraz usług statystycznych Analytics.
 • Disqus, Inc., 717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94105, Stany Zjednoczone – w celu zapewnienia systemu komentarzy stosowanego w Serwisie.
 • FPD Sp. z o.o., ul. Żurawia 5, 25-653, Kielce, Polska – w celu zapewnienia usług księgowych.
 • OVH Sp. z o.o., ul. Swobodna 1, 50-088, Wrocław, Polska – w celu zapewnia usług hostingowych.
 • Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luksemburg – w celu zapewniania usług hostingowych

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Ochrona Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różnić się od poziomu zapewnianego przez prawo europejskie. W związku z tym, w celu ochrony danych osobowych Czytelników, Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i możliwe jest zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony tych danych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania Danych osobowych, w szczególności zapewnienia dostępu do Danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podmioty, którym Administrator udostępnia Dane Osobowe w ramach prowadzonej współpracy, dawały gwarancję stosowania właściwych środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe Czytelników na zlecenie Administratora.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności została przyjęta i obowiązuje od dnia 01.09.2022. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie wystąpienia takiej potrzeby potrzeby – aktualizowana. 

Polityka plików cookies

Serwis korzysta z plików cookies – niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwer WWW i przechowywanych przez przeglądarki internetowe. Gromadzone za pomocą plików cookies dane mogą dotyczyć adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju i wersji systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, czasu i daty, lokalizacji oraz informacji przesłanych do Serwisu za pomocą umieszczonych na nim formularzy.

Zebrane w ten sposób dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Czytelnicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając Czytelnicy najbardziej efektywną i bezproblemową obsługę. Monitorowania informacji o Użytkownikach Administrator dokonuje przy użyciu narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Czytelników.

Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia, z którego korzysta Czytelnik.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Administrator wykorzystuje w Serwisie następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w Serwisie, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa – stosowane np. do wykrywania nadużyć.
 • funkcjonalne pliki cookies – umożliwiają zapisywanie wybranych przez Czytelnika ustawień i personalizację interfejsu Serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub motywu interfejsu.
 • pliki cookies z danymi wprowadzonymi przez Czytelnika – zawierają dane wprowadzone przez Czytelnika np. w polach wprowadzania tekstu i są przechowywane jedynie przez czas trwania sesji.
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu w Serwisie – umożliwiają prowadzenie analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Czytelników w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu.

Administrator stosuje w Serwisie pliki cookies „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu Czytelnika do czasu opuszczenia Serwisu poprze wylogowanie, wyjście lub zamknięcie przeglądarki internetowej. Pliki cookies „stałe” są natomiast plikami przechowywanymi na urządzeniu Czytelnika na czas określony w parametrach pliku i zależny od zastosowania danego rodzaju cookies lub do czasu ich usunięcia przez Czytelnika.

CEL STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu:

 • dostosowania Serwisu do preferencji Czytelników oraz optymalizacji korzystania z Serwisu
 • tworzenia statystyk i analiz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu
 • utrzymania sesji Czytelników

ZEWNĘTRZNE PLIKI COOKIES

Poza plikami cookies utworzonymi przez Administratora, Administrator w wykorzystuje w Serwisie pliki cookies zewnętrznych dostawców, w tym:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – pliki cookies związane z poprawnym funkcjonowaniem narzędzia Google Analytics służącego do prowadzenia analiz i statystyk
 • Disqus, Inc., 717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94105, Stany Zjednoczone – pliki cookies związane z poprawnym funkcjonowaniem systemu komentarzy stosowanego w Serwisie

WYŁĄCZENIE LUB PRZYWRÓCENIE GROMADZENIA PLIKÓW COOKIES

Czytelnik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia gromadzenia plików poprzez zmianę ustawień w wykorzystywanej przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na odpowiednich witrynach internetowych. Poniżej podano linki do instrukcji na najpopularniejszych przeglądarek i systemów operacyjnych:

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
 • Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
 • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
 • Android (Chrome): https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
 • iOS (Safari): https://support.apple.com/pl-pl/HT201265